EACC and Coaching NSW Minutes

Coaching NSW Committee Minutes

CNSW Minutes - 9 Feb 22.pdf

CNSW Minutes - 19 Jan 22.pdf

20211006 Meeting Minutes.pdf

20210901 Meeting Minutes.pdf

Minutes Coaching Committee 11.7.18.pdf

Minutes Coaching Committee 12.9.18.pdf 

Minutes Coaching Committee 21.11.18.pdf

Minutes Coaching Committee 14.1.19.pdf

Minutes Coaching NSW Committee 31.1.19.pdf 

Minutes Coaching NSW Committee 13.2.19.pdf

Minutes Coaching NSW Committee 27.3.19.pdf

Minutes Coaching NSW Committee 16.4.19.pdf

Minutes Coaching NSW Committee 1.5.19.pdf

Minutes Coaching NSW Committee 8.5.19.pdf

Meeting Minutes - 190821.pdf

Meeting Minutes - 200120.pdf

Coaching NSW Committee Minutes 17.2.20.pdf 

Coaching NSW - Updated Committee Minutes - 200316.pdf

Coaching NSW - 20200421 Meeting Minutes.pdf

Coaching NSW - 20200519 Meeting Minutes.pdf<br>

Coaching NSW - 20200623 Meeting Minutes.pdf

20200922 Meeting Minutes.pdf

Coaching NSW - 20201124 Meeting Minutes.pdf

Coaching NSW - 20201222 Meeting Minutes.pdf

Coaching NSW - 20210118 Meeting Minutes.pdf

 

 

 

Equestrian Australia Coaching Committee Minutes

EACC Minutes 15.03.19 (002).pdf

EA Interim Coaching Committee Minutes - Teleconference 15 April 2019 FINAL.pdf

EA Interium Coaching Committee Minutes - Teleconference 13 May 2019 DRAFT.pdf

EA Coaching Committee Minutes summary 29.08.2019 FINAL.pdf

EA Coaching Committee Summary 17.10.2019 FINAL.pdf

EA Coaching Committee Minutes Summary 31.10.2019 FINAL.pdf

EA Coaching Committee Minutes Summary 15.1.2020.pdf

EA Coaching Committee Minutes Summary 18.2.2020.pdf

EA Coaching Committee Minutes Summary 18.2.2020.pdfEA Coaching Committee Minutes Summary 9.3.2020.pdf

EA Coaching Committee Minutes Summary 14.4.2020.pdf

EA Coaching Committee Meeting summary 12.5.2020.pdf

EA Coaching Committee Minutes 30 June 2020 Summary_1.pdf

EA Coaching Committee Summary 30 June 2020

EA Coaching Committee Summary 16 December 2020

EA Coaching Committee Summary 8 February 2021

 

 

STATE BRANCHES